Chrzest święty

 

 

 

 

Przygotowanie do sakramentu chrztu świętego

dla rodziców i chrzestnych

 

 

 

1.Przygotowanie do sakramentu chrztu świętego dziecka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w oparciu o program „Chrzest sakramentem wiary”.

2.Realizacja programu zakłada jedno indywidualne spotkanie z rodzicami i trzy grupowe spotkania z rodzicami oraz chrzestnymi zgłaszającymi dziecko do chrztu.

3.Spotkanie indywidualne odbywa się z duszpasterzem w biurze parafialnym.

4.Spotkania grupowe odbywają się w sali parafialnej. Obejmują następujące tematy:

                   I temat: Chrzest święty nowym życiem w Chrystusie.

                   II temat: Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci.

                   III temat: Liturgia obrzędu chrztu świętego.

5.Przygotowanie do chrztu można odbyć jeszcze przed narodzeniem dziecka.

6.Po zakończeniu formacji uczestnicy otrzymują diecezjalne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w programie „ Chrzest sakramentem wiary”.

7.Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej Parafii w czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.00.

8.Przy zgłoszeniu chrztu należy okazać odpis aktu urodzenia dziecka oraz podać dane chrzestnych ( imię, nawzwisko, wiek, adres zamieszkania). Kandydaci na chrzestnych spoza naszej parafii zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą zostać dopuszczeni do godności chrzestnych i potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania.

9.Chrzestnym może zostać osoba, która przyjęła sakrament bierzmowania oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Funkcji chrzestnych nie mogą pełnić osoby: niepraktykujące, pozostające w konkubinacie lub żyjące w związku cywilnym oraz uczniowie objęci obowiązkiem katechizacji nie uczestniczący w katechezie.

10.Rodzice i chrzestni są zobowiązni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

11.Terminy spotkań grupowych: zgodnie z ogłoszeniami parafialnymi.

 

 

 

 

 

 

 

Bierzmowanie

Zarys

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej rozpoczyna się w trzeciej  klasie gimnazjum a  kończy się w drugiej klasie ponadgimnazjalnej. Program ma pięć etapów. Etap pierwszy to  " Decyzja". Jego celem jest obudzenie w młodym człowieku świadomości rozpoczęcia formacji. Służyć temu będą między innymi zapisy w kancelarii , najlepiej w towarzystwie rodziców. Będzie to okazja do rozmowy o życiu, wierze i o przyszłym świadku bierzmowania oraz do współpracy z rodzicami. Parafia będzie ich wspierać w wychowaniu. Kolejne etapy to : " Doświadczenie" , " Nowe Życie" , " Powołanie"  i " Apostolstwo" .Spotkania będą prowadzić małżonkowie wytypowani z naszej parafii.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania można podzielić n na spotkania parafialne prowadzone przez księży, spotkanie domowe prowadzone przez animatorów.

Pierwszym etapem to Decyzja w sprawie wiary. Składają się na niego dwa tematy :

Dlaczego warto wierzyć ?

Dlaczego warto przyjąć sakrament bierzmowania?

Drugi etap toDoświadczenie Spotkania z Jezusem .  Składają się na niego następujące  tematy :

Pragnienie i niepokoje młodych

Dobra Nowina o Zbawieniu

Nawrócenie do Boga

Warunki bycia uczniem Jezusa

Trzeci etap to Nowe Życie w Duchu Świętym . Składają się na niego następujące tematy :

Doświadczenie wiary

Modlitwa

Znaki wiary

Wspólnota Kościoła

Czwarty etap to Powołanie do wspólnoty życia i wiary. Składają się na niego następujące tematy:

Małżeństwo jako powołanie

Kim jestem - kim chcę być?

Co znaczy kochać ?

Po co małżeństwo ?

Piąty etap to Apostolstwo aż po krańce świata. Składają się na niego następujące tematy :

Duch Święty dawcą darów i charyzmatów

Każdego powołał Pan

Posłani do świata

Odpowiedzialni , by misja Jezusa trwała

Przedstawione tematy będą realizowane na spotkaniach prowadzonych przez księży.

Tematy Etapu 2, 3  są takie same w przypadku spotkań domowych, natomiast 4 i 5 są inne .

Przedstawiają się następująco.

Czwarty  to Powołanie do wspólnoty życia i wiary.  Składają się na niego następujące tematy :

Jestem kobietą / jestem mężczyzną

Kochaj bliźniego jak siebie

Razem- ale jak ?

Twoje ciało stworzone do miłości

Piaty to Apostolstwo aż po krańce świata . Składają się na niego następujące tematy :

Jak rozpoznać i realizować dary Ducha

W Duchu Świętym wybieramy drogę życia

Gdzie jest moje miejsce w świecie?

Redagowanie osobistych zobowiązań wynikających z bierzmowania.

W Dzienniczku  kandydata  do bierzmowania " Życie w Duchu Świętym" można znaleźć następujące działy : Imię do bierzmowania  ( wybranie imienia do bierzmowania, dlaczego to imię wybrałem/am), obecność na spotkaniach grup parafialnych i domowych, Spowiedź św. kandydata obowiązkowa  i dobrowolna, Udział w Eucharystii niedzielnej, Udział w życiu liturgicznym, To powinieneś znać , Opinia katechety i animatora grupy domowej , Moje osobiste przeżycia , refleksje formacyjne , Swoją wiarę rozwijam przez udział, Notatki.

Spowiedź święta

- przed Mszą świętą

Małżeństwo

 1. Narzeczeni wg Prawa Kanonicznego, mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii zamieszkiwania narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona. Zgodę zwaną „Licencją”, można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty: 

  – dowód osobisty; – aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 6 miesięcy); – świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu); – w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka; – świadectwo religii z ostatniej klasy i świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

 4. Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje: 

  – dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;– trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

 5. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przedstawiają wtedy następujące dokumenty: 

  – indeks odbycia nauk przedślubnych;– licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią;– zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

 6. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.